SYRIA SU VANITY FAIR

SYRIA SU VANITY FAIR

Festeggia vent’anni di carriera – Intervista di Enrica Brocardo – Foto di Roberta Krasnigsyria- vanity fair - 18:11:2015

syria- vanity fair - 18:11:2015 2 (1)